Förvarande institutionMusik- och teaterbiblioteket
RefkodA254
NivåArkiv
TitelElektronmusikstudion
Datum1960-
BeskrivningArkivbildare:
Elektronmusikstudion (Elektroakustisk Musik i Sverige)

Arkivhistorik:
Arkivet skänktes som gåva av EMS till dåvarande Statens musikbibliotek 2009. Arkivet var oförtecknat. Inför leverans skannades en del av handlingarna. Vilka som skannades framgår av förteckningen. Skanningarna förvaras på EMS och som en bilaga till detta arkiv på Musik- och teaterbiblioteket. EMS Bandarkiv har digitaliserats i sin helhet med ekonomiskt stöd av Accessprojektet. Bandarkivet förvaras för närvarande på EMS i väntan på slutlig förvaring hos KB:s avdelning för audiovisuella medier. Delar av bandarkivet är redan tillgängligt på webben: Svensk Medie Databas (http://smdb.kb.se) och Europeanas "Discovering Music Archives" (www.dismarc.org). Den del av arkivet som faller under Sveriges Radios huvudmannaskap (1963-1969) har i viss utsträckning levererats till EMS arkiv. En stor del av originalen till styrelseprotokollen (EMS-gruppen) förvaras dock fortfarande i SR:s arkiv.

Förteckningsmetod:
Allmänna arkivschemat

Gallring och rensning:
Formella gallringsbeslut saknas. Rensning av kopior, överex samt trycksaker och andra handlingar av ringa värde har genomförts.

Handlingar och sökingångar:
Det existerar inga sökingångar i bemärkelsen diarier eller liknande så när som på ett brevdiarium som återfinns i korrespondensserien (E1).

Under EMS tidiga period tillhandahöll de världens första studio med ett datorstyrt klangsystem bestående av bl.a. digitala tongeneratorer och digital inspelning. En sådan ambitionsnivå blev mycket kostbar. EMS har därför ständigt tvingats legitimera sin existens som kantats av utredningar och rapporter till skiftande huvudmän/finansiärer. Det har det tvistats om huruvida studion skall vara en forskningsstation eller ett musikinstrument. Denna turbulenta verksamhet har sedan arkiverats tämligen ostrukturerat. Materialet består av en omfattande internationell och inhemsk korrespondens, teknisk dokumentation, handlingar rörande utbildningsverksamheten, forskning, referenslitteratur, otaliga utredningar och statusrapporter samt protokoll från såväl styrelsen, konstnärliga utskottet och olika tillfälliga arbetsgrupper. Mycket av detta material överlappar och har därför arkiverats lite nyckfullt av olika befattningshavare. Detta gäller i synnerhet för serie F1 och F2. Söker man teknisk dokumentation kan man alltså finna den både i den F-serie (F2) som vigts åt detta men också i styrelsens protokoll (A1A) och handlingar till styrelsen (A1B). Man kan även finna den i korrespondensserierna och i räkenskaperna eller i serie F1; "Handlingar rörande EMS bildande och organisation". Samma förhållanden gäller för handlingar som rör EMS bildande och organisation.

En huvudprincip har varit att ordna materialet någorlunda kronologiskt för att hålla samman olika perioder av huvudmannaskap för studion och på detta sätt underlätta framtida forskning i materialet. Några viktiga årtal som dyker upp är ombildningen till stiftelse 1969 och eldsjälen och studioledaren Knut Wiggens frånträde 1976. Andra viktiga årtal är de följande studiochefernas tillträden; 1979, 1989, 1993 samt 2002. En annan utvecklingslinje skulle kunna vara den tekniska som framförallt markeras av de kostsamma datorinköpen 1970 (PDP-15), 1982 (VAX 11) och 1984 (HP 1000).

Förkortningar:
ABF: Arbetarnas Bildningsförbund
DISMARC: DIScovering Music ARChives
EAM: elektro-akustisk musik
EMS: Stiftelsen Elektronmusikstudion
FST: Föreningen Svenska Tonsättare
FylFST: Fylkingen och föreningen Svenska Tonsättares stiftelse för elektronmusikalisk verksamhet (Elektronmusikstiftelsen)
ICEM: Internationa Confederation for Electro-acoustic Music
ISCM: International Society for Contemporary Music
KB: Kungliga Biblioteket
KMA: Kungliga Musikaliska Akademien
MAB: Musikaliska Akademiens Bibliotek
SEAMS: Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige
SKAP: Svenska Kompositörer av Populärmusik
SMB: Statens Musikbibliotek
SMDB: Svensk Mediedatabas
SMUS: Statens Musiksamlingar
SR: Sveriges Radio
STIM: Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

Denna arkivförteckning är upprättad 2010-05-26 av Jens Bjurman.
Förteckningen är uppdaterad i maj 2019 av Carina Siltberg.
OmfångCa 12 hyllmeter
AdressTegeluddsvägen
Auktoriserat namn
KodNamnDatum
DS/UK/207EMS; 1963-1963-
    Powered by CalmView© 2008-2024